زمین در بهترین موقعیت گلدشت

مبلغ رهن: تومان
مبلغ اجاره: تومان
شماره سریال ملک: 43296

توضیحات ملک

930 متر زمین 2 بر

از یک طرف کوچه 6 متری و طرف دیگر کوچه 4 متری

دز بهتزین موقعیت منطقه گلدشت