واژه نامه حقوقی حرف ن تا ی

( ن )
ناقل: شخصی که مالی را به دیگری منتقل می کند، خواه ضمن عقد باشد خواه ضمن ایقاع.
نحله:هبه
نقل: سلب مالکیت یک مالک نسبت به مال معین و اعطاء آن به دیگری خواه به رضای مالک باشد و خواه به حکم قانون.
نماآت: افزودنی ها، اضافه شدن ها،رشد و نمو یافته ها- زیاد شدن – ارتفاع گرفتن.

( و )
واهب: تملیک کننده مجانی مال به دیگری ،طرف عقد هبه.
وثیقه: مالی است که وام گیرنده تحت یکی از صور قانونی آن را نزد وام دهنده می گذارد.
ودیعه: عقدی است که به موجب آن یکنفر مال خود را به دیگری می سپارد برای اینکه آن را مجاناً نگهدارد.
وقف: عقدی که به موجب آن مالک ،عین مال معینی از اموال خود را از نقل و انتقال مصون کرده (حبس می کند) و منافع آن را در اختیار شخص یا اشخاص یا مصرف معین می گذارد.

( ه )
هبه: تملیک عین بدون عوض و بطور منجز
هدم: خراب کردن ،ویران کردن-خرابی،ویرانی

( ی )
ید: به معنی دست، قدرت، سلطه ،نفوذ – تصرف در مالی را ید گویند.